skip to Main Content
Algemene Voorwaarden Klimaatgerust.nl

Deze algemene voorwaarden zijn ook hier te downloaden.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Klimaatgerust.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Ecomatters B.V. die de Tool in samenwerking met Stichting Climate Neutral Foundation (CNF) heeft vervaardigd en exploiteert. Zowel Ecomatters B.V. als CNF zijn gebruiker van deze algemene voorwaarden en gevestigd aan Museumlaan 2, 3581HK te Utrecht.
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, die de Tool gebruikt en in dat kader eventueel eveneens gebruik maakt van de aan de Tool verwante Dienstverlening van Klimaatgerust.nl.
 3. Tool: de programmatuur zoals benaderbaar via de Website, bestaande uit een online vragenlijst die de Gebruiker invult en aan de hand waarvan Klimaatgerust.nl de Gebruiker informeert over de in het kader van de Wet Milieubeheer bestaande informatieplicht energiebesparing.
 4. Diensten/Dienstverlening: alle in verband met het gebruik van de Tool aan de Gebruiker te verlenen diensten, zoals e-mailsupport, persoonlijke ondersteuning en workshops ter zake het gebruik van de Tool en de beschikbaarstelling van downloads.
 5. Website: https://klimaatgerust.nl, dan wel het subdomein https://tool.klimaatgerust.nl.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Tool door de Gebruiker en alle Diensten die de Gebruiker afneemt.
 2. Indien Klimaatgerust.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Klimaatgerust.nl het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval wordt ten aanzien van het aangetaste beding een vervangende regeling getroffen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OVER KLIMAATGERUST.NL, DE TOOL & DIENSTVERLENING

 1. De Tool is in samenwerking tussen Ecomatters B.V. en CNF vervaardigd. CNF is licentiegever van de Tool en is naast Ecomatters B.V. betrokken bij de exploitatie daarvan en de Diensten die in dit kader aan Gebruikers worden verleend. Op het bepaalde in deze algemene voorwaarden kunnen zowel Ecomatters B.V. als CNF een beroep doen jegens de Gebruiker, als ware zij beide contractuele wederpartij van de Gebruiker.
 2. De Tool is bestemd om de Gebruiker te informeren over de specifieke informatieverplichtingen die hij moet nakomen in het kader van de Wet Milieubeheer omtrent energiebesparing binnen zijn onderneming. Gebruik van de Tool is kosteloos en bestaat uit een online vragenlijst die de Gebruiker invult. De middels de Tool gegenereerde resultaten biedt de Gebruiker de handvaten om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. De resultaten zullen na het doorlopen van de vragenlijst op het apparaat van de Gebruiker worden getoond. De Gebruiker kan de resultaten evenwel in pdf-bestand ontvangen, mits hij zich op de Website heeft geregistreerd. De aanvraag van het pdf-bestand geschiedt op de daartoe onder het account van de Gebruiker aangegeven wijze. Een account is tevens vereist om de middels de Tool verstrekte en gegenereerde data ten behoeve van de Gebruiker op te slaan voor latere raadpleging en aanpassing door de Gebruiker.
 3. Indien de Gebruiker, mogelijk tegen betaling, Klimaatgerust.nl machtigt om namens de onderneming van de Gebruiker melding te doen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), oftewel gebruik maakt van de “Informatieplicht invulservice” van Klimaatgerust.nl, wordt de melding uitgevoerd op basis van de door de Gebruiker daartoe verstrekte informatie. Klimaatgerust.nl zal de betreffende rapportage als gemachtigde namens de Gebruiker beschikbaar stellen aan de RVO zodat de Gebruiker voldoet aan zijn wettelijke informatieplicht. Alle eventuele vervolgvragen van het bevoegd gezag over de status van de maatregelen, zullen direct door de Gebruiker met het bevoegd gezag worden afgehandeld. Ter zake aanvaardt Klimaatgerust.nl geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 4. De middels de Tool gegenereerde resultaten zijn afhankelijk van de gegevens die de Gebruiker middels de vragenlijst in de Tool heeft verstrekt. De Gebruiker staat er dan ook voor in dat hij alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Een onjuistheid of onvolledigheid ten aanzien van deze gegevens kan leiden tot onjuiste uitkomsten met betrekking tot de informatieplicht energiebesparing. Klimaatgerust.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade voor de Gebruiker ontstaan als gevolg van door de Gebruiker middels de Tool dan wel anderszins verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. De Gebruiker vrijwaart Klimaatgerust.nl van alle aanspraken van derden ter zake, waaronder die van de RVO in het bijzonder begrepen. Voorts is de Gebruiker zelf verantwoordelijk voor de juiste interpretatie van de middels de Tool gestelde vragen en het tijdig voldoen aan zijn eventuele informatieplicht. Ter zake aanvaardt Klimaatgerust.nl geen enkele aansprakelijkheid.
 5. Indien de Gebruiker zich voor een account op de Website heeft aangemeld, dient hij zijn wachtwoord voor toegang tot dit account strikt geheim te houden. Alle handelingen die onder het account van de Gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde Gebruiker toegerekend.

ARTIKEL 4. | VERWERKING VAN MIDDELS DE TOOL DOOR GEBRUIKERS VERSTREKTE GEGEVENS EN PRIVACY

 1. Door gebruik te maken van de Tool stemt de Gebruiker ermee in dat Klimaatgerust.nl de middels de Tool verstrekte gegevens in anonieme vorm verwerkt voor onderzoek om bijvoorbeeld gemeenten of brancheorganisaties te informeren over de voortgang omtrent energiebesparende maatregelen in een bepaalde sector. In dit kader worden geen persoonsgegevens van individuele Gebruikers gedeeld met derden en beperkt Klimaatgerust.nl zich in het kader van het onderzoek uitsluitend tot de data die relevant is om de onderzoekresultaten met betrekking tot een bepaalde sector te kunnen genereren en aan derden te presenteren.
 2. Voorts stemt de Gebruiker er door gebruik van de Tool mee in dat hij door Klimaatgerust.nl per e-mail wordt geïnformeerd over relevante nieuwe wetgeving en andere relevante ontwikkelingen gebaseerd op de profielgegevens van de Gebruiker. Er wordt naar gestreefd de Gebruiker naar beste inzicht en vermogen, volledig en nauwkeurig te informeren over de bedoelde wetgeving en ontwikkelingen, echter ontslaat dat de Gebruiker niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om te onderzoeken of deze informatie voor hem relevant is. Voorts is de Gebruiker volledig zelf verantwoordelijk voor het al dan niet gebruiken van deze informatie en de wijze waarop hij dat doet. Ter zake aanvaardt Klimaatgerust.nl geen enkele aansprakelijkheid.
 3. De Gebruiker kan voorts uitdrukkelijk toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens van de Gebruiker voor specifiek bepaalde doeleinden. Het betreft hier bijvoorbeeld de ontvangst van commerciële aanbiedingen met betrekking tot energiebesparende producten en/of diensten van derden, de ontvangst van nieuwsbrieven, het opvragen van meetdata, aansluitingsinformatie en andere energiegerelateerde informatie van de EAN-aansluiting(en) van de Gebruiker bij het desbetreffende meetbedrijf of de desbetreffende netbeheerder door Klimaatgerust.nl.
 4. De Gebruiker kan nu of in de toekomst tegen betaling aanvullende Diensten middels de Website afnemen, zoals de aanvraag van een klimaatcertificaat, de levering van supportdiensten in verband met het gebruik van de Tool, de in artikel 3.3 bedoelde Dienst, de deelname aan workshops of het inschakelen van een expert voor hulp bij het gebruik van de Tool. In dat kader verwerkt Klimaatgerust.nl de persoonsgegevens van de Gebruiker voor zover nodig is om uitvoering te geven aan de betreffende overeenkomst/transactie en aldus om uitvoering aan de bedoelde Diensten te kunnen geven.
 5. Persoonsgegevens van de Gebruiker worden door Klimaatgerust.nl verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de exploitatie van de Tool en de Dienstverlening in opdracht van de Gebruiker, oftewel om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is en waarop tevens deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, voor doeleinden waarvoor de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, alsook voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Klimaatgerust.nl. Tot slot kan Klimaatgerust.nl persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken (waaronder verstrekken aan derden mede begrepen) voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Klimaatgerust.nl of die van derden. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het verwerken van persoonsgegevens voor zover nodig is om de exploitatie van de Website en Tool mogelijk te maken, om de e-mailvoorzieningen van Klimaatgerust.nl te exploiteren en om de boekhouding en administratie van Klimaatgerust.nl te verzorgen.
 6. In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Klimaatgerust.nl toegang hebben tot de persoonsgegevens van de Gebruiker en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Klimaatgerust.nl persoonsgegevens verstrekt. Klimaatgerust.nl zal persoonsgegevens van Gebruikers onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Klimaatgerust.nl vallen, evenals door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de Gebruiker te respecteren. Voor zover Klimaatgerust.nl de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Klimaatgerust.nl de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat persoonsgegevens van de Gebruiker voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Klimaatgerust.nl, zodat persoonsgegevens van Gebruikers voldoende worden beschermd.
 7. Voor zover het verwerken van persoonsgegevens van de Gebruiker gebaseerd is op de door hem gegeven toestemming, is de Gebruiker te allen tijde gerechtigd deze toestemming bij Klimaatgerust.nl in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 8. De Gebruiker heeft het recht om Klimaatgerust.nl te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van zijn persoonsgegevens alsook om beperking van de hem betreffende verwerking. Voorts heeft hij het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken, heeft hij recht op gegevensoverdraagbaarheid en heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 9. Persoonsgegevens van Gebruikers worden door Klimaatgerust.nl slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Klimaatgerust.nl legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

ARTIKEL 5. | MISBRUIK

Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt, niet-limitatief bedoeld, verstaan, het ten aanzien van de Tool of Website opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de door Klimaatgerust.nl gebruikte software of systemen. De Gebruiker vrijwaart Klimaatgerust.nl van alle aanspraken van derden ter zake, terwijl de Gebruiker aansprakelijk is voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van Klimaatgerust.nl, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade door hem veroorzaakt als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de Website of Tool beïnvloeden.

ARTIKEL 6. | PRIJS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BETAALDE DIENSTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle op de Website vermelde bedragen exclusief btw.
 2. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe op de Website aangegeven wijze, op het daartoe aangezegde moment dan wel, in geval van betaling middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn.
 3. In geval van vooruitbetaling is Klimaatgerust.nl niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de betreffende Dienst dan nadat de vooruitbetaling volledig door Klimaatgerust.nl is ontvangen.
 4. Klimaatgerust.nl is gerechtigd de aan de Gebruiker toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Gebruiker van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Gebruiker intreedt, is de Gebruiker, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In plaats van nakoming van de betreffende overeenkomst te vorderen, is Klimaatgerust.nl eveneens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 6. Alle eventuele kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Gebruiker verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Gebruiker.
 7. Indien de dienst een jaarabonnementsvorm betreft dan is de dienst tussentijds opzegbaar bij prijsstijging. Er geldt een algemeen opzegtermijn van 1 maand voor de aanvang van het nieuwe jaar. Als het abonnement gedurende het lopende jaar wordt opgezegd is er geen restitutie van eventueel betalingen.

ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Klimaatgerust.nl spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de Tool en Website te optimaliseren. Echter kan Klimaatgerust.nl niet garanderen dat de Tool en Website onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen daarvan steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Klimaatgerust.nl ter zake is uitgesloten.
 2. Klimaatgerust.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 3. Klimaatgerust.nl is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op de Website mogelijk wordt verwezen of die verwijzen naar de Website.
 4. Klimaatgerust.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Klimaatgerust.nl is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6 van dit artikel, jegens de Gebruiker slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Klimaatgerust.nl in de nakoming van de Dienstverlening waarvoor de Gebruiker een betaling aan Klimaatgerust.nl is verschuldigd. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de betreffende Diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Klimaatgerust.nl aan de betreffende overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Klimaatgerust.nl toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Klimaatgerust.nl aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Klimaatgerust.nl te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Gebruiker dient Klimaatgerust.nl hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Klimaatgerust.nl ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Klimaatgerust.nl is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betaalde Diensten ter zake waarvan op Klimaatgerust.nl aansprakelijkheid jegens de Gebruiker rust, althans tot dat gedeelte van de betreffende overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Klimaatgerust.nl betrekking heeft.
 3. De Gebruiker vrijwaart Klimaatgerust.nl van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van enige verbintenis tussen Klimaatgerust.nl en de Gebruiker schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Gebruiker toerekenbaar is. Indien Klimaatgerust.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Klimaatgerust.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Klimaatgerust.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Klimaatgerust.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.

ARTIKEL 8. | INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de Website, de Tool en alle onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de beelden daarop, behoren toe aan Klimaatgerust.nl dan wel haar licentiegevers. Het is zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Klimaatgerust.nl c.q. haar licentiegevers, verboden het materiaal waarop de rechten van Klimaatgerust.nl c.q. haar licentiegevers rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken.
 2. Het is Klimaatgerust.nl en haar licentiegevers toegestaan om maatregelen te treffen op technisch niveau ter bescherming van de bedoelde intellectuele eigendomsrechten. Deze bescherming dient misbruik of anderszins onrechtmatig gebruik van de Website en Tool te voorkomen.

ARTIKEL 9. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Klimaatgerust.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een onverhoopt geschil tussen Klimaatgerust.nl en de Gebruiker, zullen zij zich optimaal inspannen om dat geschil in onderling overleg te beslechten. Wordt een geschil niet onderling beslecht en wordt een beroep op de rechter gedaan, dan wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Klimaatgerust.nl aangewezen om van dat geschil kennis te nemen.
Back To Top