Skip to content

Deze algemene voorwaarden zijn ook hier te downloaden.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Klimaatgerust.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Ecomatters B.V. Naast Ecomatters B.V. is Stichting Climate Neutral Foundation (CNF) als mede-exploitant van de Dienstverlening, gebruiker van deze algemene voorwaarden. Zowel Ecomatters B.V. als CNF zijn gevestigd aan Museumlaan 2, 3581HK te Utrecht.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie Klimaatgerust.nl een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Klimaatgerust.nl en de Wederpartij gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Klimaatgerust.nl en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Klimaatgerust.nl zich jegens de Wederpartij, al dan niet tegen betaling, heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 5. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van een Overeenkomst door Klimaatgerust.nl te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
 • de ingebruikgeving aan de Wederpartij van de Tool, als ook eventuele aanvullende dienstverlening van Klimaatgerust.nl, zoals e-mailsupport, persoonlijke ondersteuning en workshops ter zake het gebruik van de Tool en de beschikbaarstelling van downloads;
 • de levering van een Certificaat, alsook dienstverlening van Klimaatgerust.nl die daaraan verwant is, zoals de uitvoering van audits;
 • het volgens specificaties afkomstig van de Wederpartij vervaardigen en leveren van een Klimaatplan.
 1. Tool: de programmatuur zoals benaderbaar via de Website, bestaande uit een online vragenlijst die de Wederpartij invult en aan de hand waarvan Klimaatgerust.nl de Wederpartij informeert over de in het kader van de Wet Milieubeheer bestaande informatieplicht energiebesparing.
 2. Certificaat: een door de Wederpartij middels het webwinkelgedeelte van de Website aangeschaft certificaat waarmee de Wederpartij wordt geïnformeerd over, en erkenning krijgt voor de reductie van haar energie- en klimaatimpact op één specifieke bedrijfslocatie (winkel of kantoor).
 3. Klimaatplan: een meerjarenplan betreffende alle relevante energiebesparingen en verduurzamingsmaatregelen voor de bedrijfslocatie van de Wederpartij, welk meerjarenplan in het kader van de Overeenkomst aan de Wederpartij wordt geleverd en dat is vervaardigd op basis van persoonlijke gesprekken met de Wederpartij.
 4. Website: https://klimaatgerust.nl, dan wel het subdomein https://tool.klimaatgerust.nl.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de Wederpartij gericht aanbod van Klimaatgerust.nl tot het verlenen van Diensten en iedere tot stand gekomen Overeenkomst. Van een Overeenkomst is eveneens sprake door de enkele ingebruikgeving door Klimaatgerust.nl van de Tool, ook indien de Wederpartij zich daarvoor niet heeft geregistreerd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering of totstandkoming waarvan derden zijn of worden betrokken.
 3. De Dienstverlening wordt in samenwerking tussen Ecomatters B.V. en CNF aangeboden. Op het bepaalde in deze algemene voorwaarden kunnen zowel Ecomatters B.V. als CNF een beroep doen jegens de Wederpartij, als ware zij beide contractuele wederpartij van de Wederpartij.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen, en zulks door Klimaatgerust.nl aan de Wederpartij schriftelijk (zoals per e-mail) is bevestigd, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien Klimaatgerust.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Klimaatgerust.nl het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval wordt ten aanzien van het aangetaste beding een vervangende regeling getroffen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OVER DE TOOL & BIJBEHORENDE DIENSTVERLENING

 1. De Tool is bestemd om de Wederpartij te informeren over de specifieke informatieverplichtingen die zij moet nakomen in het kader van de Wet Milieubeheer omtrent energiebesparing binnen haar onderneming. Gebruik van de Tool is kosteloos en bestaat uit een online vragenlijst die de Wederpartij invult. De middels de Tool gegenereerde resultaten biedt de Wederpartij de handvaten om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. De resultaten zullen na het doorlopen van de vragenlijst op het apparaat van de Wederpartij worden getoond. De Wederpartij kan de resultaten evenwel in pdf-bestand ontvangen, mits zij zich op de Website heeft geregistreerd. De aanvraag van het pdf-bestand geschiedt op de daartoe onder het account van de Wederpartij aangegeven wijze. Een account is tevens vereist om de middels de Tool verstrekte en gegenereerde data ten behoeve van de Wederpartij op te slaan voor latere raadpleging en aanpassing door de Wederpartij.
 2. Indien de Wederpartij, mogelijk tegen betaling, Klimaatgerust.nl machtigt om namens de onderneming van de Wederpartij melding te doen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), oftewel gebruik maakt van de “Informatieplicht invulservice” van Klimaatgerust.nl, wordt de melding uitgevoerd op basis van de door de Wederpartij daartoe verstrekte informatie. Klimaatgerust.nl zal de betreffende rapportage als gemachtigde namens de Wederpartij beschikbaar stellen aan de RVO zodat de Wederpartij voldoet aan haar wettelijke informatieplicht. Alle eventuele vervolgvragen van het bevoegd gezag over de status van de maatregelen, zullen direct door de Wederpartij met het bevoegd gezag worden afgehandeld. Ter zake aanvaardt Klimaatgerust.nl geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 3. De middels de Tool gegenereerde resultaten zijn afhankelijk van de gegevens die de Wederpartij middels de vragenlijst in de Tool heeft verstrekt. De Wederpartij staat er dan ook voor in dat zij alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Een onjuistheid of onvolledigheid ten aanzien van deze gegevens kan leiden tot onjuiste uitkomsten met betrekking tot de informatieplicht energiebesparing. Klimaatgerust.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade voor de Wederpartij ontstaan als gevolg van door de Wederpartij middels de Tool dan wel anderszins verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. De Wederpartij vrijwaart Klimaatgerust.nl van alle aanspraken van derden ter zake, waaronder die van de RVO in het bijzonder begrepen. Voorts is de Wederpartij zelf verantwoordelijk voor de juiste interpretatie van de middels de Tool gestelde vragen en het tijdig voldoen aan zijn eventuele informatieplicht. Ter zake aanvaardt Klimaatgerust.nl geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Indien de Wederpartij zich voor een account op de Website heeft aangemeld, dient zij haar wachtwoord voor toegang tot dit account strikt geheim te houden. Alle handelingen die onder het account van de Wederpartij worden verricht, worden de geregistreerde Wederpartij toegerekend.

ARTIKEL 4. | CERTIFICATEN

 1. Certificaten, alsook de daadwerkelijk compensatie op basis van een door Klimaatgerust.nl uitgevoerde CO₂-footprint-calculatie in het kader van het “Klimaat Neutraal Certificaat”, dienen middels het webwinkelgedeelte van de Website te worden besteld. Klimaatgerust.nl biedt drie verschillende Certificaten aan met elk hun eigen kenmerken en certificaateisen. Deze kenmerken en eisen zijn beschreven in het “Certificeringsreglement” dat op de Website is geopenbaard. Het Certificeringsreglement maakt, naast het bepaalde in deze algemene voorwaarden, integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. De Wederpartij dient zich aan het bepaalde in het Certificeringsreglement te conformeren, bij gebreke waarvan sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij uit de Overeenkomst en Klimaatgerust.nl een beroep kan doen op het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
 2. Na totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt de Wederpartij een sticker voor op het raam of de deur bij de ingang van de bedrijfslocatie van de Wederpartij, alsook het officiële Certificaat; een fysiek document dat op de bedrijfslocatie van de Wederpartij in een lijst aan de muur gehangen kan worden.
 3. De Wederpartij zal na totstandkoming van de Overeenkomst en onverminderd het bepaalde in het volgende lid, binnen één kalenderjaar de maatregelen behorende bij het geleverde Certificaat uitvoeren, e.e.a. zoals vermeld in het Certificeringreglement. De Wederpartij kan het Certificaat gedurende dit jaar voorlopig gebruiken. Indien binnen dit jaar de gekozen maatregelen niet zijn uitgevoerd, is de Wederpartij niet langere gerechtigd het Certificaat te gebruiken en komen alle overige aanspraken van de Wederpartij uit de Overeenkomst te vervallen, waaronder aldus mede begrepen de aanspraken zoals vermeld in het Certificeringreglement. Herstel van deze aanspraken is uitsluitend mogelijk indien de Wederpartij naar oordeel van Klimaatgerust.nl genoegzaam aantoont dat zij aan de eisen van het Certificaat voldoet en Klimaatgerust.nl schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd dat aan alle eisen is voldaan.
 4. In geval van het “Klimaat Neutraal Certificaat” zal de Wederpartij vanaf het jaar van inschrijving direct het deel van de CO₂-uitstoot dienen te compenseren dat niet kan worden gereduceerd door middel van energiebesparingsacties.
 5. Een Certificaat is geldig voor de duur van 12 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst. De looptijd van de Overeenkomst is gelijk aan de geldigheidsduur van het Certificaat. Na verstrijken van de looptijd van 12 maanden, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw 12 maanden, tenzij de Overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 6. De Overeenkomst eindigt door opzegging, doch nimmer eerder dan dat de lopende contractperiode van 12 maanden is verstreken. Opzegging geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Indien de Wederpartij de Overeenkomst niet tijdig opzegt, eindigt de Overeenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum. In geval van niet-tijdige opzegging door de Wederpartij, blijft de Wederpartij de jaarlijkse bijdrage voor het lopende c.q. volgende kalenderjaar onverkort verschuldigd. Voor opzeggen door de Wederpartij volstaat een korte (elektronische) brief met de opzegdatum, de naam van de eigenaar van de organisatie, de naam van de organisatie, de datum van opzegging en de handtekening van de Wederpartij.
 7. Het verval van de aanspraken van de Wederpartij, zoals bedoeld in lid 3, vindt overeenkomstige toepassing vanaf het moment dat de Overeenkomst door opzegging, ontbinding of welke andere rechtsgrond dan ook is geëindigd.
 8. De Wederpartij stemt ermee in dat Klimaatgerust.nl steekproefsgewijs de bedrijfslocatie van de Wederpartij kan bezoeken ter beoordeling (audit) of de Wederpartij de maatregelen verbonden aan het Certificaat heeft gerealiseerd. De Wederpartij is gehouden haar volledige medewerking aan een dergelijke audit te verlenen en zal alle relevante bewijsstukken aan Klimaatgerust.nl ter inzage geven, e.e.a. zoals omschreven in het Certificeringsreglement.
 9. Klimaatgerust.nl is gerechtigd het Certificeringreglement jaarlijks aan te passen. Eventuele nieuwe eisen zullen ten minste 12 maanden vóór de inwerkingtreding daarvan aan de Wederpartij worden medegedeeld. Na inwerkingtreding van de eventuele nieuwe eisen, zal de Wederpartij een kalenderjaar de tijd hebben om te voldoen aan deze nieuwe eisen. Nieuwe eisen zoals hier bedoeld, maken na inwerkingtreding daarvan integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
 10. Indien de Wederpartij, zonder daartoe gerechtigd te zijn krachtens de Overeenkomst, waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden en het Certificeringsreglement mede begrepen, toch gebruik maakt van het Certificaat, is de Wederpartij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 100,- per maand aan Klimaatgerust.nl verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. De bedoelde boete is met terugwerkende kracht verschuldigd, te berekenen vanaf de dag van overtreding.

ARTIKEL 5. | KLIMAATPLANNEN

 1. Klimaatplannen dienen in het webwinkelgedeelte van de Website te worden besteld, tenzij Partijen de afname daarvan door de Wederpartij op andere wijze faciliteren. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal de Wederpartij na enkele persoonlijke gesprekken met een medewerker van Klimaatgerust.nl een meerjarenplan ontvangen betreffende alle relevante energiebesparingen en verduurzamingsmaatregelen voor haar bedrijfslocatie. De Wederpartij verbindt zich er onder meer toe twee gesprekken in persoon te laten plaatsvinden op locatie van de Wederpartij.
 2. De Wederpartij zal Klimaatgerust.nl ter vervaardiging van het Klimaatplan alle door Klimaatgerust.nl gevraagde informatie verstrekken, onder meer wat betreft het energieverbruik en watergebruik van de Wederpartij, haar energieleverancier en de door de Wederpartij gebruikte apparatuur.
 3. Klimaatplannen worden langs elektronische weg en aldus in digitale vorm aan de Wederpartij geleverd, mits de Wederpartij heeft voldaan aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder het bepaalde in de vorige twee leden in het bijzonder begrepen.
 4. Klimaatplannen worden naar beste inzicht en vermogen door Klimaatgerust.nl vervaardigd. Klimaatplannen zijn evenwel gebaseerd op de door de Wederpartij verstrekte gegevens. Nadien intredende wijzigingen in deze gegevens kunnen nimmer als een tekortkoming van Klimaatgerust.nl worden aangemerkt, ter zake waarvan Klimaatgerust.nl dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

ARTIKEL 6. | VERWERKING VAN DOOR DE WEDERPARTIJ VERSTREKTE GEGEVENS EN PRIVACY

 1. Door gebruik te maken van de Tool stemt de Wederpartij ermee in dat Klimaatgerust.nl de middels de Tool verstrekte gegevens in anonieme vorm verwerkt voor onderzoek om bijvoorbeeld gemeenten of brancheorganisaties te informeren over de voortgang omtrent energiebesparende maatregelen in een bepaalde sector. In dit kader worden geen persoonsgegevens van individuele gebruikers van de Tool gedeeld met derden en beperkt Klimaatgerust.nl zich in het kader van het onderzoek uitsluitend tot de data die relevant is om de onderzoekresultaten met betrekking tot een bepaalde sector te kunnen genereren en aan derden te presenteren.
 2. Voorts stemt de Wederpartij er door gebruik van de Tool mee in dat zij door Klimaatgerust.nl per e-mail wordt geïnformeerd over relevante nieuwe wetgeving en andere relevante ontwikkelingen gebaseerd op de profielgegevens van de Wederpartij. Er wordt naar gestreefd de Wederpartij naar beste inzicht en vermogen, volledig en nauwkeurig te informeren over de bedoelde wetgeving en ontwikkelingen, echter ontslaat dat de Wederpartij niet van haar eigen verantwoordelijkheid om te onderzoeken of deze informatie voor haar relevant is. Voorts is de Wederpartij volledig zelf verantwoordelijk voor het al dan niet gebruiken van deze informatie en de wijze waarop zij dat doet. Ter zake aanvaardt Klimaatgerust.nl geen enkele aansprakelijkheid.
 3. De Wederpartij kan voorts uitdrukkelijk toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens van de Wederpartij voor specifiek bepaalde doeleinden. Het betreft hier bijvoorbeeld de ontvangst van commerciële aanbiedingen met betrekking tot energiebesparende producten en/of diensten van derden, de ontvangst van nieuwsbrieven, het opvragen van meetdata, aansluitingsinformatie en andere energiegerelateerde informatie van de EAN-aansluiting(en) van de Wederpartij bij het desbetreffende meetbedrijf of de desbetreffende netbeheerder door Klimaatgerust.nl.
 4. De Wederpartij kan nu of in de toekomst tegen betaling aanvullende Diensten middels de Website afnemen, zoals de aanvraag van een Certificaat of Klimaatplan, de levering van supportdiensten in verband met het gebruik van de Tool, de in artikel 3.2 bedoelde Dienst, de deelname aan workshops of het inschakelen van een expert voor hulp bij het gebruik van de Tool. In dat kader verwerkt Klimaatgerust.nl de persoonsgegevens van de Wederpartij voor zover nodig is om uitvoering te geven aan de betreffende Overeenkomst en aldus om uitvoering aan de bedoelde Diensten te kunnen geven. In het kader van een Certificaat maakt het Certificeringsreglement conform het bepaalde in artikel 4.1 onderdeel uit van de Overeenkomst; de Wederpartij stemt in dat kader in met de verwerking van haar persoonsgegevens door Klimaatgerust.nl conform het bepaalde in het Certificeringsreglement.
 5. Persoonsgegevens van de Wederpartij worden door Klimaatgerust.nl verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de exploitatie van de Tool en de Dienstverlening in opdracht van de Wederpartij, oftewel om uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst waarbij de Wederpartij partij is en waarop tevens deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, voor doeleinden waarvoor de Wederpartij uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, alsook voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Klimaatgerust.nl. Tot slot kan Klimaatgerust.nl persoonsgegevens van de Wederpartij verwerken (waaronder verstrekken aan derden mede begrepen) voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Klimaatgerust.nl of die van derden. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het verwerken van persoonsgegevens voor zover nodig is om de exploitatie van de Website en Tool mogelijk te maken, om de e-mailvoorzieningen van Klimaatgerust.nl te exploiteren en om de boekhouding en administratie van Klimaatgerust.nl te verzorgen.
 6. In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Klimaatgerust.nl toegang hebben tot de persoonsgegevens van de Wederpartij en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Klimaatgerust.nl persoonsgegevens verstrekt. Klimaatgerust.nl zal persoonsgegevens van de Wederpartij onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Klimaatgerust.nl vallen, evenals door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de Wederpartij te respecteren. Voor zover Klimaatgerust.nl de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Klimaatgerust.nl de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat persoonsgegevens van de Wederpartij voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Klimaatgerust.nl, zodat persoonsgegevens van de Wederpartij voldoende worden beschermd.
 7. Voor zover het verwerken van persoonsgegevens van de Wederpartij gebaseerd is op de door haar gegeven toestemming, is de Wederpartij te allen tijde gerechtigd deze toestemming bij Klimaatgerust.nl in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 8. De Wederpartij heeft het recht om Klimaatgerust.nl te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van haar persoonsgegevens alsook om beperking van de hem betreffende verwerking. Voorts heeft zij het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken, heeft hij recht op gegevensoverdraagbaarheid en heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 9. Persoonsgegevens van de Wederpartij worden door Klimaatgerust.nl slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Klimaatgerust.nl legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

ARTIKEL 7. | MISBRUIK VAN DE TOOL EN WEBSITE

Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt, niet-limitatief bedoeld, verstaan, het ten aanzien van de Tool of Website opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de door Klimaatgerust.nl gebruikte software of systemen. De Wederpartij vrijwaart Klimaatgerust.nl van alle aanspraken van derden ter zake, terwijl de Wederpartij aansprakelijk is voor schade die door haar is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van Klimaatgerust.nl, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade door haar veroorzaakt als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de Website of Tool beïnvloeden.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Klimaatgerust.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de nakoming van de Overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Klimaatgerust.nl bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Klimaatgerust.nl is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Klimaatgerust.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij schriftelijk door Klimaatgerust.nl in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Klimaatgerust.nl gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de Wederpartij niet reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de Overeenkomst door Klimaatgerust.nl geleden schade, komt voor rekening van de Wederpartij.
 4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Klimaatgerust.nl uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Indien Klimaatgerust.nl de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Klimaatgerust.nl nog op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BETAALDE DIENSTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle op de Website vermelde bedragen exclusief btw.
 2. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe op de Website aangegeven wijze, op het daartoe aangezegde moment dan wel, in geval van betaling middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn.
 3. In geval vooruitbetaling is bedongen, is Klimaatgerust.nl niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de betreffende Dienst dan nadat de vooruitbetaling volledig door Klimaatgerust.nl is ontvangen.
 4. Klimaatgerust.nl is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 5. Bij de online betaling van de Wederpartij voor het Certificaat verstrekt de Wederpartij Klimaatgerust.nl een machtiging om vanaf de eventuele stilzwijgende verlening van de Overeenkomst, de vervolgtermijnen automatisch van de bankrekening van de Wederpartij te incasseren. Vervolgtermijnen zijn steeds bij aanvang van de stilzwijgend verlengde periode verschuldigd.
 6. In geval van betaling middels automatische incasso is Klimaatgerust.nl gerechtigd om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten aan de Wederpartij in rekening te brengen indien een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt. In dat geval is de Wederpartij op verlangen van Klimaatgerust.nl gehouden om de openstaande betaling, inclusief de bedoelde administratiekosten, middels overboeking te voldoen, binnen de door Klimaatgerust.nl op de betreffende factuur vermelde termijn.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In plaats van nakoming van de Overeenkomst te vorderen, is Klimaatgerust.nl eveneens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 8. Alle eventuele kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Klimaatgerust.nl spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de Tool en Website te optimaliseren. Echter kan Klimaatgerust.nl niet garanderen dat de Tool en Website onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen daarvan steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Klimaatgerust.nl ter zake is uitgesloten.
 2. De Wederpartij is in het kader van een Certificaat en Klimaatplan te allen zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen verbonden aan het Certificaat, e.e.a. zoals opgenomen in het Certificeringsreglement, respectievelijk het opvolgen van de aanbevelingen/ondernemen van de acties uit het Klimaatplan. De Wederpartij vrijwaart Klimaatgerust.nl van alle aanspraken van derden ter zake het door haar eventueel niet voldoen aan de eisen die krachtens het Certificeringsreglement toepassing vinden c.q. het niet in acht nemen van de aanbevelingen/ondernemen van de acties uit het Klimaatplan .
 3. Klimaatgerust.nl is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op de Website mogelijk wordt verwezen of die verwijzen naar de Website.
 4. Klimaatgerust.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Klimaatgerust.nl is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6 van dit artikel, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Klimaatgerust.nl in de nakoming van de Dienstverlening waarvoor de Wederpartij een betaling aan Klimaatgerust.nl is verschuldigd. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de betreffende Diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Klimaatgerust.nl aan de betreffende Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Klimaatgerust.nl toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Klimaatgerust.nl aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Klimaatgerust.nl te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Klimaatgerust.nl hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Klimaatgerust.nl ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Klimaatgerust.nl is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betaalde Diensten ter zake waarvan op Klimaatgerust.nl aansprakelijkheid jegens de Wederpartij rust, althans tot dat gedeelte van de betreffende Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Klimaatgerust.nl betrekking heeft.
 3. De Wederpartij vrijwaart Klimaatgerust.nl van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van enige verbintenis tussen Partijen schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien Klimaatgerust.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Klimaatgerust.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Klimaatgerust.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Klimaatgerust.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de Website, de inhoud van Klimaatplannen en andere in dat kader door Klimaatgerust.nl verstrekte documentatie, de door Klimaatgerust.nl in het kader van Certificering verstrekte stickers en documenten, de Tool en alle onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de beelden daarop, behoren toe aan Klimaatgerust.nl dan wel haar licentiegevers. Het is zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Klimaatgerust.nl c.q. haar licentiegevers, verboden het materiaal waarop de rechten van Klimaatgerust.nl c.q. haar licentiegevers rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken.
 2. Het is Klimaatgerust.nl en haar licentiegevers toegestaan om maatregelen te treffen op technisch niveau ter bescherming van de bedoelde intellectuele eigendomsrechten. Deze bescherming dient misbruik of anderszins onrechtmatig gebruik van de Website en Tool te voorkomen.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daarmee samenhangende en tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een onverhoopt geschil tussen Partijen, zullen zij zich optimaal inspannen om dat geschil in onderling overleg te beslechten. Wordt een geschil niet onderling beslecht en wordt een beroep op de rechter gedaan, dan wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Klimaatgerust.nl aangewezen om van dat geschil kennis te nemen.
Back To Top
Zoeken