Ga naar hoofdinhoud

De Klimaatgerust wetgevingstool is specifiek ontwikkeld voor jou als ondernemer in de detailhandel, horeca en op kantoor. Klimaatgerust streeft ernaar ondernemers op een praktische en effectieve manier inzicht te geven in de energiebesparingsacties die nodig zijn om te voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing van RVO.

Snel en effectief voldoen aan de RVO
Informatieplicht Energiebesparing

Wat krijg je?

 •   Het basis account is volledig gratis
 •   Tool ontwikkeld met organisaties uit jouw branche
 •   Invullen in begrijpelijke taal
 •   Voldoen aan de Informatieplicht Erkende Maatregelen
 •   E-mail bij nieuwe wetgeving
 •   Bekijk alvast een voorbeeld rapport
Start de Wetgevingstool

Direct met onze partners naar de wetgevingstool:

Tuinbranche Nederland - Logo
Albert Heijn
Inretail - Logo
Koninklijke Nederlandse Slagers
Wat kun je verwachten van de wetgevingstool?

De tool helpt je in begrijpelijke taal alle informatie te verzamelen om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Vervolgens geeft het een volledig overzicht van jouw directe en lange termijn actiepunten. Zijn alle vragen ingevuld? Dan kun je met het pdf-rapport de resultaten 1 op 1 invoeren in het RVO eLoket.

*Let op: gebruik je een browser versie van meer dan drie jaar oud, dan kan het zijn dat de tool niet wilt starten. Mocht je dit probleem ondervinden. update je browser dan naar een recentere versie. Mocht er onverhoopt nog steeds iets niet werken, neem dan even contact op met onze support.

Welke wet- en regelgeving is op mijn bedrijf van toepassing?

Europese, nationale en gemeentelijke overheden hebben ambitieuze doelen gesteld om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Om de doelstellingen te halen die binnen Nederland en de Europese Unie gesteld zijn, zal de wetgeving strenger worden en wordt bestaande regelgeving strenger gehandhaafd.

Momenteel zijn er in Nederland drie wet- en regelgevingen van kracht waar uw onderneming mee te maken kan krijgen:

 • De Informatieplicht Energiebesparing,
 • Energy Efficiency Directive (EED),
 • Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Aan welke wetgeving u moet voldoen en tot welke maatregelen u verplicht bent, hangt af van uw energie- en gasverbruik, het gebruik van klimaatbeheerssystemen (airconditioning) of uw bedrijfsgrootte. Met onze wetgevingstool krijgt u direct inzicht welke wetgeving op uw bedrijf van toepassing is.

Start de Wetgevingstool
Informatieplicht Energiebesparing

Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan ben je wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Sinds 1 juli 2019 moet je rapporteren in het eLoket van RVO welke erkende maatregelen je hebt uitgevoerd.

Het doel van de Informatieplicht Energiebesparing is dat bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, en voor een groot deel met een terugverdientijd binnen één à twee jaar. Alle maatregelen kunnen in ieder geval binnen vijf jaar terugverdiend worden. Je investeert dan dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Alle energiebesparingsmaatregelen zijn opgenomen in lijsten voor 19 verschillende bedrijfstakken. Bekijk voor jouw bedrijfstak de opgestelde Erkende Maatregelenlijst’ (EML).

De Informatieplicht Energiebesparing valt onder het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer. In het Activiteitenbesluit staan de milieuregels waaraan bedrijven in Nederland moeten voldoen. Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit gaat over besparing van energie. Het artikel beschrijft de verplichting tot energiebesparing voor middel- en grootverbruikers door middel van het installeren van de Best Beschikbare Technieken. Het begrip Best Beschikbare Technieken (BBT) staat voor de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen.

Het jaarlijkse energieverbruik van uw onderneming bepaalt of u aan de energiebesparings-verplichtingen van het Activiteitenbesluit moet voldoen. Ondernemingen met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh/jaar of een gasverbruik van meer dan 25.000 m3 vallen onder deze regelgeving.

Als uw bedrijf onder deze regelgeving valt bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van minder dan vijf jaar. Om discussie te voorkomen of een besparingsmaatregel zich binnen vijf jaar kan terugverdienen, zijn per bedrijfstak ‘Erkende Maatregelen’ aangewezen. Wanneer u deze maatregelen en technieken toepast binnen uw bedrijf, weet u zeker dat u deze economisch verantwoord zijn.

Het is belangrijk om te realiseren dat de maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst niet de enige maatregelen zijn die kunnen worden toegepast. De ondernemer mag ook op een andere manier voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht. Dat betekent dat u ook voor energiebesparende maatregelen kunt kiezen met een langere terugverdientijd dan vijf jaar.

Zo is de toepassing van LED-verlichting (een Erkende Maatregel) in veel gevallen makkelijk toe te passen wanneer de huidige armaturen hergebruikt worden. In sommige gevallen, wanneer er geen geschikte LED-lampen voor de bestaande armaturen zijn, zal een nieuw lichtplan moeten worden gemaakt met de daarbij horende investeringskosten. Goede voorlichting over de best toe te passen oplossing is daarbij van belang en is het is aan te raden om meerder installateurs te benaderen en goed door te vragen over energie efficiëntie, installatievereisten en de onderhoudskosten.

In aanvulling op de Erkende Maatregelen zijn Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO) maatregelen vastgesteld. Onder DBO valt onder andere het bijhouden en registreren van uw energieverbruik. De maatregelen DBO dragen bij aan de juiste implementatie van de besparingsmaatregelen. Ze zorgen ervoor dat een investering de beoogde besparing realiseert en binnen de gestelde termijn kan worden terugverdient. Daarnaast vormen de maatregelen voor Doelmatig Beheer en Onderhoud een belangrijk onderdeel van het toezicht op de erkende maatregelen energiebesparing.

Meldingsplicht
Met ingang van 1 juli 2019 zijn bedrijven verplicht te melden welke erkende energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Wanneer niet alle erkende verplichte maatregelen zijn genomen en in plaats daarvan alternatieve maatregelen zijn genomen, moet worden uitgelegd waarom deze alternatieve maatregelen op zijn minst een equivalent energiebesparingspotentieel hebben.

Na deze eerste melding in 2019 moet je om de vier jaar de genomen energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

Rapporteer je niet in het RVO eLoket, dan is de kans groot dat jouw gemeente of omgevingsdienst een controle gaat uitvoeren. Tijdens die controle maak jij afspraken over hoe jouw bedrijf alsnog kan voldoen aan de Informatieplicht en/of de Energiebesparingsplicht. Doe je dit niet, dan kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat je moet betalen als je de overtreding niet binnen de gestelde periode herstelt.

Zorg ervoor dat je melding in het RVO eLoket is ingediend om een boete of dwangsom te voorkomen!

Energy Efficiency Directive (EED)

De EED is een Europese richtlijn voor grotere bedrijven. Heeft jouw bedrijf meer dan 250 werknemers (FTE)? Of heeft jouw bedrijf een jaaromzet van €50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen? Dan moet je ten minste elke vier jaar een energie-audit van je bedrijf uitvoeren.

Het doel van een energie-audit is om inzicht in het eigen energiegebruik te vergroten en de mogelijke besparingsmaatregelen in kaart te brengen. Het resultaat is een lijst met kosteneffectieve maatregelen. Deze kan vervolgens worden getoetst door het bevoegde gezag(bv. de gemeente of regionale milieudienst).

Het auditrapport moet de volgende onderdelen bevatten:

 • Een schematisch overzicht van alle bestaande energieverbruikers (inclusief vervoer);
 • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
 • Een cijfermatig overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende vier jaar;
 • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Voor veel grote ondernemingen geldt de auditplicht niet omdat zij al standaard een audit uitvoeren, zoals voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Maar ook bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheersysteem hoeven deze energie-audit niet uit te voeren.

Is de EED op jouw bedrijf van toepassing? In dit geval rapporteer je voor de Informatieplicht Energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in het RVO eLoket. Hulp nodig bij het opstellen van het EED-rapport? Kijk hier voor meer informatie.

Energy Performance of Buildings Directive

Wanneer jouw bedrijf gebruik maakt van koel- en verwarmingsinstallaties dan kan het zijn dat je moet voldoen aan de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen, ofwel EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). De EPBD verplicht tot een vijfjaarlijkse inspectie voor airconditioningsystemen en twee- of vierjaarlijks voor stookinstallaties.

Bedrijven met airconditioningsystemen met een (totaal) koelvermogen van meer dan 70 kW of niet-gasgestookte verwarmingsinstallatie met een vermogen van meer dan 70 kW vallen onder deze richtlijn.

Klimaatinstallaties voor koeling en verwarming hebben vaak een groot aandeel in het jaarlijkse energieverbruik van een onderneming. Niet goed onderhouden of slecht afgestelde installaties kunnen al snel 20% meer energie verbruiken dan nodig. Om deze situatie te voorkomen verplicht de EPBD tot een vijfjaarlijkse keuring voor airconditioningsystemen en twee- of vierjaarlijks voor verwarmingsinstallaties. Bedrijven met airconditioningsystemen met een (totaal) koelvermogen van meer dan 70 kW of niet-gasgestookte verwarmingsinstallaties met een vermogen van meer dan 70 kW vallen onder deze regelgeving.

In het geval dat u onder de regelgeving valt, moet u een externe inspecteur een controle later uitvoeren. Deze controleur moet onafhankelijk zijn van de leverancier van de installatie. Als vervolg op de keuring worden door de inspecteur energiebesparende maatregelen voorgesteld. Voor de voorgestelde maatregelen wordt vaak ook inzicht gegeven in de kostenbesparing door minder energieverbruik en de verhoging van het comfort van uw gebouw bij een optimaler werk- en verblijfsklimaat. Na inspectie ontvangt de eigenaar of huurder een keuringsrapport met aanbevelingen voor een kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie.

Hoewel het wel aan te raden is, bent u niet verplicht deze aanbevelingen uit te voeren. Echter, in het inspectierapport kunnen energiebesparende maatregelen worden voorgesteld met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Als uw bedrijf moet voldoen aan de bovengenoemde energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit, dan zijn deze maatregelen niet vrijblijvend en bent u verplicht ze toe te passen.

Overlapsituaties

Het kan voorkomen dat meerdere van de hierboven beschreven wetgevingen tegelijkertijd op uw bedrijf van toepassing zijn. In dat geval is het verstandig om de wet milieubeheer als uitgangspunt te nemen voor het installeren van energiebesparende maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld door in de energie-audit (EED) de lijst met Erkende Maatregelen uit het Activiteitenbesluit te volgen en dit meteen te laten opnemen in de audit-rapportage.

Back To Top
Zoeken